Gramy w zielone

Główną ideą realizacji programu „GRAMY W ZIELONE”  przez Zespół Placówek  Szkolnych w Przewłoce jest kontynuacja działań mających na celu rozwijanie u uczniów zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych.

Głównym zadaniem projektu będzie uświadomienie odbiorcom niepożądanych zachowań, utrwalenie w pamięci pozytywnych nawyków ekologicznych, promowanie i wspólne podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Ponadto rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów poprzez realizację konkursów.

Zainteresowania przyrodnicze uczniów kształtowane będą podczas zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych w lesie i w najbliższym otoczeniu szkoły. W trakcie realizacji programu będziemy łączyć teorię z praktyką w myśl hasła „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Realizacja zadań założonych w programie przyczyni się do poznania sposobów segregacji odpadów i ich recyklingu. Poprzez pozyskanie koszy służących do segregacji szkła, plastiku i papieru wdrożymy system segregacji odpadów na terenie szkoły.

Uświadomienie wpływu człowieka na środowisko, nabywanie umiejętności przeciwdziałania negatywnym zachowaniom  umożliwi organizacja wycieczek do miejsc o bogatym drzewostanie.

Dzięki aktywnej działalności, poprzez organizację imprez o charakterze ekologicznym będziemy zachęcać środowisko lokalne do aktywności na rzecz szkoły i otoczenia.

Celem ogólnym programu jest zachęcanie uczniów do poznawania drzewostanu w swojej najbliższej okolicy i jego znaczenia dla środowiska przyrodniczego oraz właściwe gospodarowanie odpadami. Realizowanie tego jest możliwe przez kształtowanie postawy proekologicznej już od najmłodszych lat, ze szczególnym ukierunkowaniem na środowisko lokalne.