Prawa i obowiązki ucznia

II. Uczeń ma prawo do:

1.        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:

1.1     równomiernie rozłożonych lekcji w tygodniowym planie zajęć,

1.2     korzystania z pomocy naukowych i sprzętu będącego w dyspozycji szkoły,

1.3     wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania i uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

1.4     do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa,

1.5     odpoczynku w czasie przerw w nauce,

2.        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności:

2.1     korzystanie ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych gwarantujących uczniowi bezpieczeństwo,

2.2     korzystanie z gorącego posiłku lub napoju za odpłatnością,

2.3     sprawiedliwego, życzliwego traktowania przez nauczycieli na równi z innymi uczniami, prawa wolności od poniżającego traktowania,

2.4     poszanowania godności osobistej, prywatności.

3.        korzystania z pomocy stypendialnej i doraźnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.        korzystania z różnych form pomocy organizowanych przez szkołę,

5.        życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

6.        swobody wyrażania myśli, przekonań i opinii, w szczególności dotyczących życia szkoły
a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

7.        aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć organizowanych przez szkołę na jej terenie i poza nią,

8.        rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów, w tym:

8.1     udziału w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły i poza nią,

8.2     uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań i zespołów organizowanych w szkole
i poza nią,

8.3     pomocy nauczyciela w rozwijaniu własnych zainteresowań, zdolności i talentów,

8.4     eksponowanie wytworów własnej działalności artystycznej,

8.5     uczestnictwa w zajęciach sportowych w szkole i poza nią,

9.        sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznej oceny własnych postępów w nauce
i zachowaniu oraz odwołania od niej w określonym trybie,

10.    pomocy w przypadku trudności w nauce, w tym:

10.1 udziału we wszystkich formach pomocy organizowanych przez wychowawcę i szkołę,

10.2 korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i innych specjalistów zapraszanych przez szkołę,

11.    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych za zgodą nauczyciela i pod warunkiem przestrzegania przepisów bhp,

12.    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.

III. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

1.    udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

1.1    spełniania obowiązku szkolnego,

1.2    systematycznego przygotowania się do zajęć,

1.3    właściwego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych poprzez uczestnictwo w procesie dydaktycznym,

1.4    uczestnictwa w apelach szkolnych,

1.5    uczestnictwa w sprawdzianach organizowanych dla zbadania jego postępów w nauce.

2.    usprawiedliwiania w określonym terminie i formie

2.1 nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzic może usprawiedliwić w formie telefonicznej, pisemnej lub ustnej w terminie do dwóch tygodni,

3.    dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju

3.1 strojem obowiązkowym w szkole jest: bluzka w kolorze jasnoniebieskim lub białym oraz spodnie lub spódnica w kolorach granatowym lub czarnym,

4.    warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych  urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

4.1    zabrania się używania telefonów komórkowych i innych własnych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

4.2    szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione urządzenia elektroniczne lub telefony komórkowe w przypadku ich kradzieży,

5.    właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

5.1    okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

5.2    przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgaryzmu poprzez zgłaszanie zaistniałych wypadków wychowawcom i nauczycielom,

5.3    szanowanie poglądów i przekonań innych,

5.4    poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,

5.5    naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,

5.6    przestrzegania ogólnie przyjętych norm i wewnętrznych przepisów szkolnych,

5.7    realizowania zarządzeń wydanych przez organy szkoły.

6.    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój:

6.1    przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów bhp,

6.2    unikania palenia tytoniu, picie alkoholu i używania środków odurzających,

6.3 poddawania się działaniom szkolnej służby zdrowia,

6.4 poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych osób.

7.    dbałości o wspólne dobro ład i porządek w szkole:

7.1     poszanowania sprzętu szkolnego,

7.2    poszanowania cudzej własności,

7.3 chodzenia w szkole w odpowiednim obuwiu,

7.4 uczestniczenia w pracach porządkowych w szkole i jej otoczeniu dostosowanych do jego możliwości,

1.5    naprawiania we własnym zakresie wyrządzonych szkód,

1.6    troski o wystrój pomieszczeń będących pod opieką klasy, do której uczęszcza uczeń.

IV. W szkole stosuje się następujący system nagród:

1.    pochwała wychowawcy wobec klasy,

2.    pochwała dyrektora szkoły wobec całej młodzieży,

3.    list gratulacyjny do rodziców,

4.    wpis do księgi „Honorowy obywatel szkoły’’.

V. Za nieprzestrzeganie przez ucznia przepisów zawartych w statucie szkoły karze się go:

1.    upomnieniem lub naganą wychowawcy wobec klasy,

2.    upomnieniem lub naganą dyrektora,

3.    upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną wobec uczniów,

4.    przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,

5.    skreśleniem z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły.