Basen

 Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Parczewie” w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków europejskich.
Całkowita wartość Projektu wynosi 12 761 267,56 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 12 761 267,56 PLN.
Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich, w kwocie nieprzekraczającej: 10 209 014,04 PLN stanowi nie więcej niż 80,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż 2 552 253,52 PLN stanowi nie mniej, niż 20,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

5 kwietnia 2011 r. firma BCJ Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane z Tarnobrzegu rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego w Parczewie. W przyszłym tygodniu wykonawca zacznie właściwe prace budowlane. Obiekt zlokalizowany będzie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie przy ul. Polnej.

Zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia planowane jest do września 2012 roku. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego finansuje budowę w kwocie 10 209 014,04 zł, zaś całkowita wartość inwestycji to 12 761 267,56 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy Gminy Parczew oraz powiatu parczewskiego będą mogli w pełni korzystać z oferty wybudowanego kompleksu sportowego oraz cieszyć się z możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego.