Projekty

Od września 2011 do czerwca 2012 w naszej szkole realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowany jest po lekcjach, a uczestniczą w nim nasi najmłodsi milusińscy czyli 98 uczniów klas I-III (oraz 8 wolnych słuchaczy). W ramach tego projektu zakupiono do szkoły wiele pomocy na łączną kwotę 16653 zł, które uatrakcyjniają dzieciaczkom zajęcia. Między innymi są to: różnorodne gry dydaktyczne, przybory muzyczne, zabawki psychoedukacyjne, naukowe przyrządy matematyczno- przyrodnicze, programy multimedialne, zestawy do wykonywania różnych doświadczeń, urządzenia interaktywne, lustro logopedyczne, materiały biurowe (w tym pakiet dla każdego ucznia). Ponadto szkoła wzbogaciła się o kolorową drukarkę laserową, projektor multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny, laptop oraz magnetofon z odtwarzaczem CD.
Zajęcia cechuje różnorodny charakter. Są to zajęcia typu:
– dogoterapia,
– muzykoterapia,
– socjoterapia,
– logopedia,
– zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.
Dzięki takiej różnorodności uczniowie zdolni mogą poszerzać swe horyzonty, uczniowie z trudnościami w nauce mają szansę na zdobycie i opanowanie potrzebnych umiejetności, uczniowie z problemami zdrowotnymi, socjologicznymi objete są specjalistyczna opieką.
Trzeba przyznać, że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Tu dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności głównie poprzez zabawę, własne doświadczenia i przeżycia. Jak wiadomo to najlepsza forma nauki, na którą w czasie zwykłych lekcji często braknie czasu. Wszyscy cieszymy się z tego projektu i mamy nadzieję, że przyniesie on wspaniałe efekty.