Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PARCZEWIE.

Siedziba Zespołu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew

tel. 833551255

email: zi@mops.parczew.com

 

Przewodniczący ZespołuKatarzyna Pińska – MOPS Parczew, tel. 833542990

Dyżur w każdą środę od 8.00 do 14.00 pok. Nr 2 MOPS Parczew

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Jolanta Antoniuk – OIK Parczew, tel. 833542127

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

-diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

-inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

PAMIĘTAJ:

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

  • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

  • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

  • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

  • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

  • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

 

NIEBIESKA KARTA

to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

  • ośrodki pomocy społecznej
  • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
  • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
  • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół 
zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest „Niebieska Karta C”. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna. Złożenie wniosku do Sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest „Niebieska Karta D”. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.