Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PARCZEWIE.

Siedziba Zespołu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew

tel. 833551255

email: zi@mops.parczew.com

 

Przewodniczący ZespołuKatarzyna Pińska – MOPS Parczew, tel. 833542990

Dyżur w każdą środę od 8.00 do 14.00 pok. Nr 2 MOPS Parczew

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Jolanta Antoniuk – OIK Parczew, tel. 833542127

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

-diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

-inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

PAMIĘTAJ:

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 

NIEBIESKA KARTA

to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół 
zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest „Niebieska Karta C”. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna. Złożenie wniosku do Sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest „Niebieska Karta D”. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.