Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://przedszkole-2.parczew.com/

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej : 2010r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji 23.03.2023r.

3. Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności przedszkola p. Anną Grzeszczak (mail: parczewprzedszkole2@vp.pl , tel. 83 355 12 42). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– brak wersji kontrastowej strony,

– brak możliwości odwrócenia kolorów tekstu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu

– uporządkowana przejrzysta mapa strony,

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę

PgDn – przewinięcie strony w dół

Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home – przejście na górę strony

End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

1.         Przedszkole posiada dwa wejścia do budynku:

– wejście główne (od osiedla przy ulicy 11-listopada) nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,

– wejście boczne dla personelu – nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

2.         Budynek przedszkola nie posiada windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.

3.         Przy furtce od ul. Spółdzielczej , prowadzącej do wejścia na teren przedszkola  znajdują się 4 miejsca parkingowe.

4.         W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

9 . Informacje dodatkowe

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.