Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

Dokumenty

 

                                                                      

Procedury:

 

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy  w przedszkolu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

 Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedur

1. Ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze.

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być także Rada Rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 4.10.2017 r.

Opis procedury

 Zgoda rodziców na objęcie dziecka kontrolą (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w przedszkolu oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu)-notatka w zeszycie współpracy z rodzicami.

 2. Nauczyciel lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Dyrektor informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

 4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 5. Osoba upoważniona przez dyrektora po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

 6. Termin planowanych kontroli jest wywieszany na tablicy informacyjnej przedszkola w informacjach dla rodziców.

 7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, osoba upoważniona przez dyrektora zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia owsicy  w przedszkolu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się owsicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czy u dziecka nie występuje świąd w okolicach odbytu , który występuje intensywniew nocy ( może być , min. przyczyną bezsenności).

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się owsicy w placówce.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia owsicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedur

1. Ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3 Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Opis procedury:

 1. Po uzyskaniu od rodzica zgłoszenie przypadku zachorowania dziecka na owsicę dyrektor egzekwuje od rodzica zaświadczenia o zakończeniu leczenia dziecka.

 2. Dyrektor powiadamia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o przypadku zachorowania dziecka na owsicę z zaleceniem codziennej kontroli na wypadek pojawienia się charakterystycznego dla owsicy świądy odbytu , zwłaszcza w nocy, który może być przyczyną min. bezsenności, braku apetytu oraz drażliwości ( zakażenia mogą przebiegać również bezobjawowo).

 3. Dyrektor zarządza i egzekwuje od personelu obsługowego jeszcze częstsze, niż obowiązkowo , dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.

 4. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych pogadanek i prelekcji na temat higieny rąk .

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2IM. J.KORCZAKA W PARCZEWIE

Podstawa prawna:

Cel procedury:

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.

Postanowienia ogólne:

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów, itp.,) i preparatów zdrowotnych.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp., nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 3. Dyrektor lub nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 4. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.

 5. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. Dotyczy to również leków „lokomocyjnych” podawanych w dniu wycieczki autokarowej dzieciom, które nie tolerują jazdy autokarem – wymagane pisemne upoważnienie rodzica – (zał. 2).

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora lub nauczyciela grupy. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka, na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

 2. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) omawiają z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.

 3. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby przewlekłej dziecka.

 4. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.

 5.  W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego, nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka..

 6. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu ( zał.1 ).

 7. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy:

 • zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

 • wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę ( zał.3 ),

 • powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych),

 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby pracujące w grupie do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał.4).

 1. Po każdej dłuższej nieobecności z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 2. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

 3. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy ( podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp. ) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka.

 4. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie prawni)  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

 5. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na upoważnieniu.

 6. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych.

 7. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych)  i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

 Postanowienia końcowe:

 1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola nr 2 im. J. Korczaka w Parczewie oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani poprzez stronę www przedszkola oraz tablicę ogłoszeń dla rodziców.

 

Parczew, 21.01.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą lokomocyjną. 

ZAŁĄCZNIK NR 3– Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.

ZAŁĄCZNIK NR 4– Rejestr podawanych leków. 

 

Załącznik nr 1 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

upoważniam Panią ……………………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

 

do podawania mojemu dziecku ………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko dziecka)

Leku …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.

Parczew, dnia………… ……………..………………………………………………………

(podpis – imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

Załącznik nr 2 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ LOKOMOCYJNĄ

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)

upoważniam Panią ………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku ……………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko dziecka)

leku……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina)

 

Parczew ,dnia………… …………………………………………………

  Podpis – imię, nazwisko rodziców (opiekunów prawnych)

 

 

 

Załącznik nr 3

 

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisana ………………………………………………………………………………………………………………

( imię, nazwisko pracownika przedszkola)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko dziecka)

Leku …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

 

………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

 

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznej).

 

 

Załącznik nr 4

REJESTR PODAWANYCH LEKÓW:

Imię i nazwisko dziecka Nazwa podawanego leku Data i godzina podania leku Dawka Podpisy osób upoważnionych do podania leku
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Uzupełniony wniosek i oświadczenie, należy dostarczyć do końca marca (39.03.2024r) do placówki.