Akademia Zdrowego Przedszkolaka

29 czerwca 2017 |

Akademia Zdrowego Przedszkolaka w przedszkolu w roku szkolnym 2016-17

 

W  roku szkolnym 2016-17 nasze przedszkole po raz drugi przyłączyło się do Ogólnopolskiego Programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Celem programu jest edukacja przedszkolaków w zakresie prawidłowego żywienia, wspieranie zdrowych nawyków żywieniowych oraz dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym.

Akcja XX Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Moduł „Po co nam za­sa­dy?”

We wrześniu prowadzone były zajęcia zwią­za­ne są z pro­ble­ma­ty­ką  ad­ap­ta­cji           i in­te­gra­cji dziec­ka w no­wym śro­do­wi­sku oraz wpro­wa­dza­nia za­sad do­bre­go za­cho­wa­nia i mo­ty­wo­wa­nia dziec­ka do ich prze­strze­ga­nia. Dzieci poznały za­sady za­cho­wa­nia, obo­wią­zu­ją­ce je w przedszkolu. W tym celu wykorzystywano różne  zabawne wierszyki dotyczące dobrego zachowania się, piosenki oraz karty pracy Po co nam zasady? Dzieci integrowały się ze sobą przez udział w za­bawach i grach ru­cho­wych, pla­stycz­nych, gra­fo­mo­to­rycz­nych i ma­te­ma­tycz­nych. Za­ję­cia po­zwoliły dzie­ciom po­zna­wać ko­le­gów, uła­twia­ły na­wią­zy­wanie kon­tak­tów in­ter­per­so­nal­nych w to­ku do­brej za­bawy.

Moduł „Je­sień jest ko­lo­ro­wa”

 W październiku przeprowadzono cykl zajęć  pod wspól­nym ty­tu­łem „Je­sień jest ko­lo­ro­wa”. Były one pod­po­rząd­ko­wa­ne pro­ble­ma­ty­ce zmian za­cho­dzą­cych w przy­ro­dzie oraz te­mu, jak po­win­ni­śmy do­sto­so­wać się do nich, by za­cho­wać zdro­wie. Dzieci dowiedziały się jak odpowiedni ubiór chroni nas przed chorobą, że należy ubierać się stosownie do pogody oraz, dlaczego przebywanie na świeżym powietrzu jest korzystne dla naszego zdrowia. Poznały aktywne i kreatywne sposoby na spędzanie czasu wolnego.

W trakcie realizacji programu korzystaliśmy ze wszystkich materiałów nadesłanych przez organizatora niekiedy modyfikowaliśmy je.

Akcja XXI Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Nasze Przedszkole przystąpiło również do XXI Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka: „Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda”

Realizując działania programu dzieci zapoznały się z aktualnie obowiązującą piramidą żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży. Przedszkolaki nie tylko budowały z entuzjazmem kolejne piętra Piramidy Żywienia Przedszkolaka, ale dowiedziały się co warto jeść, a czego należy unikać, aby być zdrowym. Dzieciom przypomniano o tym,  że podstawą zdrowia jest nie tylko żywienie, ale również wszelkie formy ruchu (jazda na rowerze, rolkach, gra w piłkę,  pływanie itp.) szczególnie na świeżym powietrzu. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały bajki „Zwierzątka ze zdrowego Zakątka”, w której znane im postacie z bajki zabrały je  w po­dróż do wnę­trza Pi­ra­mi­dy Ży­wie­nia. Zachęcaliśmy dzieci do spożywania warzyw i owoców. Największą frajdą była degustacja owoców przyniesionych przez dzieci.

Koordynator programu Renata Kamińska

(20) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)