Wyprawka szkolna 2013

14 sierpnia 2013 |

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu 2013 r. edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych – I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • – kl. I – III – do kwoty 225 zł
 • – kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
 • – kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
 • – kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
 • – w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Do wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników należy dołączyć fakturę VAT o zakupie podręczników wystawioną imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) oraz zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

 • – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej (wynagrodzenie netto),
 • – zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np.: zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe itp.,
 • – przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty,
 • – świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
 • – zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych,
 • –  zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących  pracy,
 • – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
 • – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • – oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą),
 • – stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • – z innych źródeł (np.: działalność gospodarcza).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 6 września 2013 r. w sekretariacie szkoły.