Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

1 marca 2022

O G Ł O S Z E N IE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w  Parczewie informuje, że od  dnia 01.03.2022r. do 31.03.2022r.  wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są:

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola “ na rok szkolny 2022/2023.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

 Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego 

 1.  Język angielski już od 3 -latków –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 2.  Religia   –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 3. Zajęcia umuzykalniające z rytmiką   –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

4.  Gimnastyka korekcyjna     –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

5.  Taniec nowoczesny – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

6.  Zajęcia logopedyczne   -zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

7.  Zajęcia terapeutyczne   – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew 

\Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

              Zapraszamy na stronę  Internetową:

www.przedszkole -2.parczew.com

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz załączniki można pobrać na stronie BIP (pp2parczew.bip.lubelskie.pl) w zakładce:  Oficjalne dokumenty lub  w przedszkolu.

Po wypełnieniu wniosek wraz załącznikami należy złożyć u dyrektora lub intendenta w godz. 9.00-15.00

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew,  niż liczba wolnych  miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w ustawie Prawo Oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                     

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                        

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  publiczne przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)  Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

2 ) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas