O nas

DZIENNY CZAS PRACY PRACY

PRZEDSZKOLA NR 1 „POD KRASNALEM”

USTALONY JEST

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH

  6.30  — 16.30

Koncepcja pracy naszego przedszkola

Koncepcję Pracy Przedszkola opracowano na lata 2015 – 2020.

Koncepcja pracy naszego przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało ono radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli tworzą oni ciepłą i przyjazną atmosferę, budują interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i szkoleniach.

Sale, w których przebywają dzieci są duże, jasne, funkcjonalnie urządzone, wyposażone w zabawki oraz liczne kąciki zainteresowań, atrakcyjnie i kolorowo aranżowane przez nauczycielki odpowiednio do pory roku oraz omawianej tematyki. Wszystko to wpływa na dobre samopoczucie dzieci oraz ich aktywność w ciągu dnia.

Przedszkole mieści się w dużym budynku wokół którego roztacza się ogród z pasmem zieleni. Bogaty ogród z różnymi gatunkami drzew umożliwia dzieciom obcowanie z przyrodą i obserwowanie naturalnych zmian zachodzących w przyrodzie zgodnie z cyklem pór roku. Razem uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko. Mamy też duży plac zabaw, wyposażony w urządzenia terenowe, służące dzieciom do zabaw rozwijających i poprawiających ich sprawność ruchową.

Z ogromną radością obserwujemy jak dziecko pod wpływem odpowiedniej opieki wychowawcy przeradza się z płaczącej istoty w małego twórcę. Uśmiech Rodziców i Dzieci jest najlepszym uznaniem dla wysiłku nauczycieli i wszystkich pracowników naszego przedszkola.

 Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

             „Moje przedszkole to mój drugi dom,

                bo stawia na Mnie

                na moje szczęśliwe dzieciństwo

                i na mój wszechstronny rozwój.

 

                                               Powiedz mi, a zapomnę

                                               pokaż, a zapamiętam

                                               pomóż wziąć udział

                                               a zrozumiem……”

 

CELE I ZADANIA KONCEPCJI PRACY:

 • Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania ich praw.
 • Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

 

 GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA:

 • Pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Kształtowanie u wychowanków pozytywnych cech i postaw (dobroć, empatia, szacunek, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
 • Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa. Dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 • Wychowanie w duchu poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
 • Stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką i zabawę.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 • Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.
 • Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 • Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się       dobrze i bezpiecznie.
 • Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do     wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 • Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
 • Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 • W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 • Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.
 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

 • Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 

 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 

 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 

 • Przedszkole propaguje edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

 

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

 • Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA:

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu opiera się na następujących dokumentach:

 • Statut Przedszkola
 • Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
 • Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr 1 – program własny – Renata Woźniak, Edyta Lipińska, Joanna Bartnicka – Czerkawska.
 • „Chcę być przedszkolakiem” Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukacje przedszkolną w Publicznym Przedszkolu Nr 1 – program własny – Renata Woźniak, Marzanna Panasiuk.
 • „Zabawy w czytanie” – program własny – Renata Woźniak.
 • Program logopedyczny „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka” – program własny – Ewelina Wawryszuk, Renata Iwaszko.
 • Program terapii pedagogicznej – program własny – Edyta Lipińska.
 • Program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej „Maszerują przedszkolaki” – program własny – Małgorzata Klej.

 

DODATKOWE ATUTY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia terapeutyczne
 • nauka języka angielskiego
 • religia
 • przedstawienia teatralne z udziałem aktorów
 • organizowanie uroczystości rodzinnych: Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Choinka Noworoczna, Jasełka
 • wyjazdy do teatrów w Lublinie
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do naszej placówki
 • uroczyste „Pożegnanie Absolwentów Przedszkola”
 • uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI:

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjętych dzieci i ich rodziców,
 • zajęcia otwarte,
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
 • wystawy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć it

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

 

Cele współpracy z instytucjami:
– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
– satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień
i nagród,
– kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
– kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
– urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
– poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
– zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
– włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy

 

PROMOCJA PRZEDSZKOLA:

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie kroniki przedszkola,
 • organizacja uroczystości między przedszkolnych,
 • prowadzenie strony internetowej placówki,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

 • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:
 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności.
 • Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że
 • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań i innych osób.
 • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:
 • szanuje własność swoją i cudzą
 • nie kłamie.
 • Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:
 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.
 • Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:
 • jest dojrzały społecznie
 • odporny emocjonalnie
 • zmotywowany do nauki w szkole podstawowej.

 

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.