Deklaracja dostępności

1. Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Publiczne Przedszkole nr 1 w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
https://przedszkole-1.parczew.com 


2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010 rok

Data aktualizacji strony internetowej: 01.09.2022 rok


3. Dane kontaktowe

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Pod Krasnalem”

ul. Wojska Polskiego 8 a, 21 – 200 Parczew

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Tracz – Siwek. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
tel. 83 355-12-43 lub drogą elektroniczną e-mail: tracz.joanna@poczta.onet.pl. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 •  brak wersji kontrastowej strony,
 •  brak możliwości odwrócenia kolorów tekstu.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 •  uporządkowana przejrzysta mapa strony.


Powody wyłączenia: 

część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

5. Data sporządzenia deklaracji oraz metoda przygotowania

Deklarację sporządzono dnia 28.03.2024 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetowa lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

  8. Dostępność archiwalna
 • Na teren przedszkola prowadzi jedno wejście od ulicy Wojska Polskiego.
 • Do budynku przedszkola prowadzi  wejście główne oraz wejście boczne, oba wejścia nie posiadają schodów co umożliwia wjazd wózkiem. Pierwsze z wejść posiada drzwi zewnętrzne i drugie z przedsionka do holu, które otwierane są ręcznie. Drugie z wejść posiada jedną parę drzwi także otwieranych ręcznie.   
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola oraz koordynator ds. dostępności.
 • Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada szeroki ciąg komunikacyjny umożliwiający poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami, w całym budynku   powierzchnia korytarzy i sal jest równa, bez progów.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp osoby z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Przedszkole nie posiada swojego parkingu, najbliższy duży znajduje się po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.9. Informacje dodatkowe


Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.