Procedura organizacji pracy Publicznego Przedszkola nr 1 w Parczewie w okresie epidemii

31 sierpnia 2020 |

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 18/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

Procedura organizacji pracy Publicznego Przedszkola nr 1 w Parczewie w okresie epidemii

Na podstawie:
wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 § 1 

Organizacja opieki w placówce

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i personel pomocniczy.
 3. W grupie przebywa maksymalnie 25 dzieci.
 4. Z sal usunięte zostały pluszaki oraz inne zabawki, których nie można skutecznie dezynfekować, pozostałe są dezynfekowane przez woźne oddziałowe po wyjściu dzieci z przedszkola.
 5. Woźne oddziałowe codziennie czyszczą znajdujące się w salach dywany za pomocą wody z detergentem.
 6. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 7. Sale wietrzone są co  najmniej raz na godzinę.
 8. Zajęcia dodatkowe, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się w oddzielnym pomieszczeniu, w nie większych niż 5 osobowych zespołach stworzonych z dzieci uczęszczających do tej samej grupy.
 9. W oddziale I i II dzieci leżakują, a pościel oddawana jest rodzicom do prania raz w tygodniu w każdy piątek.
 10. Leżaki są podpisane i przyporządkowane danemu dziecku .
 11. Podczas leżakownia, leżaki rozstawiane są w sposób uniemożliwiający się ich stykanie.
 12. Pościel przechowywana jest w przystosowanych do tego pomieszczeniach.
 13. Ręczniki dzieci oddawane są do prania rodzicom raz w tygodniu, w piątek.
 14. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu kiedy jest to tylko możliwe przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 15. Plac przedszkolny podzielony jest taśmą na sektory. Z każdego sektora korzysta jedna grupa dzieci wraz z wychowawcą.
 16. Poszczególne grupy dzieci wychodzą na plac przedszkolny i wracają do przedszkola w odstępach czasowych, dzieci z oddziału I, II i V wchodzą i wychodzą wejściem głównym a z oddziału III i IV wejściem bocznym, pozwalających na niestykanie się dzieci z różnych grup w szatni.
 17. Sprzęt na placu przedszkolnym jest czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany przed wyjściem dzieci
 18. Piaskownice są wyłączone z użytkowania.
 19. Nauczyciele i personel pomocniczy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 20. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz nauczycielami i woźnymi oddziałowymi.
 21. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 22. Rodzice/opiekunowie wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.
 23. Rodzice obowiązkowo zakrywają nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekują ręce płynem znajdującym się przy wejściu do przedszkola.
 24. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału I, II i V wchodzą/wychodzą wejściem głównym do budynku przedszkola, rodzice dzieci uczęszczających do oddziału III i IV wchodzą wejściem bocznym.
 25. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, np. gorączka, katar, kaszel, wymioty, wysypka.
 26. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 27. Nie przyprowadza się do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych .
 28. Każda osoba wchodząca do przedszkola musi być zdrowa.
 29. Osoby trzecie wchodzące do przedszkola (nie dotyczy rodziców/opiekunów/osób przyprowadzających dziecko) wpisują na listę /załącznik nr 2/ swoje imię i nazwisko oraz numer tel. kontaktowego. Zakrywają nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz obowiązkowo zdezynfekują ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
 30. Ustalony został kontakt telefoniczny jako sposób szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami dziecka.
 31. Nauczyciele posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, który będzie wykonywany w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów./ załącznik nr 1/
 32. Termometr bezdotykowy jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. W przypadku  innych termometrów,  dezynfekuje się je  po każdym użyciu.
 33. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w  wyznaczonym miejscu w korytarzu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamiani są o tym rodzice/opiekunowie  w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 § 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku umieszczony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz  informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.
 2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos.
 3. Dzieci myją regularnie ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza a także po skorzystaniu z toalety.
 4. Woźne oddziałowe wykonują prace porządkowe zgodnie z przydziałem obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników za pomocą dostępnych w placówce środków dezynfekujących.
 5. Woźne oddziałowe przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegają  czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Nauczyciele i personel obsługi opiekujący się dziećmi a także pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka ).
 7. W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.
 8. Toalety są na bieżąco sprzątane i dezynfekowane. 

§ 3

Organizacja żywienia

 1. Personel kuchenny zaopatrzony został w środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Stanowiska pracy są myte i dezynfekowane po skończonej pracy.
 3. Opakowania produktów są myte przed ich wykorzystaniem.
 4. Naczynia stołowe i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce przy użyciu dostępnych w przedszkolu środków.
 5. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach, woźne oddziałowe dezynfekują stoliki przed i po posiłku.