MOSiR/Bezpieczeństwo/Rodo/

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – , można się skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem: Biuro”CBI” Magdalena Lenart kontakt email : inspektor@cbi24.pl tel. 690971100


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 1 21-200 Parczew

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Parczewie to: , e-mail: ewa.bednarczyk@cbi24.pl   tel 577 920 599

3. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w następujących celach:

1) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez MOSiR działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia );

2) w przypadku realizacji zawartej z MOSiR umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOSiR w związku z prowadzeniem działalności jako miejskiej jednostki organizacyjnej Gminy Parczew i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

4) dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

5) wewnętrznych celów administracyjnych MOSiR, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Gminy Parczew (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.

4. Odbiorcą danych osobowych będą:  

5. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

6. Dane osobowe klientów oraz pozostałych osób będą przechowywane do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
„Monitoring wizyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy  Al. Jana Pawła II 1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Parczewie: ,  tel. kom. 577 920 599 , e-mail:  ewa.bednarczyk@cbi24.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie.
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
Pawilon Sportowy:
wejścia na stadion, ciągi komunikacyjne, alejki, teren wokół budynku pawilonu sportowego Korty Tenisowe:
korty tenisowe, alejka wzdłuż/ogrodzenia kortów
Sala Sportowa MOSiR: wejście na salę, korytarz, sala do tenisa stołowego, siłownia
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzula informacyjna
profilu na portalu społecznościowym Facebook

 W związku z obserwowaniem profilu:

– facebook. mosir parczew

(zwanego dalej Profilem) i aktywnością użytkowników portalu Facebook obserwujących Profil (zwanych dalej Użytkownikami), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w Parczewie AL. Jana Pawła II 1 (zwany dalej Administratorem) na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954) oraz art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuje, że:

  1. Jest Administratorem danych dla dobrowolnie  podanych  danych  osobowych Użytkowników.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Parczewie można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie (), telefonicznie (tel. 577 920 599 ), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej :e-mail  ewa.bednarczyk@cbi24.pl
  3. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Innymi  słowy,  podstawą przetwarzania  danych  Użytkowników  jest  prawnie  uzasadniony interes  Administratora, polegający  na  promocji  działalności  Administratora,  poszerzaniu  społeczności  jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością.
  5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.
  6. Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji  o  Użytkownikach  ma  dostęp  właściciel portalu społecznościowego Facebook  a  wszystkie  interakcje  na  profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
  7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.  Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na  adres:  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami:

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – państwowego instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska jest zespołem specjalistów zwalczających zagrożenia w sieciach komputerowych. Zapoznaj się z rocznymi raportami z działalności CERT Polska zawierającymi zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników Internetu, w tym również opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności.

Do góry