Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie

 

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie, Al. Jana Pawła II 1, 21-200 Parczew

Numer identyfikacyjny REGON

0000866082

Stan w dniu 12.03.2024 r.

Termin przekazania: do 31.03.2024 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

mosir@parczew.com

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

mosir@parczew.com

Telefon kontaktowy

83 3551251

Data

2021-03-01

Miejscowość

Parczew

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. LUBELSKIE

Powiat

Powiat Parczewski

Gmina

Parczew (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

2

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne ?

Strona 2

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnione są tylko w sposób wizualny. Ewakuacja z dwóch budynków w których prowadzona jest działalność, odbywa się w sposób tradycyjny za pomocą dwóch dróg ewakuacyjnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

http://mosir.parczew.com/

https://mosirparczew.bip.lubelskie.pl

 

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do

jej pobrania

facebook mosir parczew

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa mosir.parczew.com na bieżąco jest aktualizowana pod względem dostępności, zaś aplikacja facebook mosir Parczew jest aplikacją zewnętrzną, a zamieszczane treści są dostosowywane na bieżąco w miarę możliwości.

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
 2. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych [ X ] NIE

 1. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
 2. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

 1. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
 2. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 3. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie

Wstęp Deklaracji:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Parczewie:  mosir.parczew.com

Data publikacji strony internetowej : 22.03.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    22.03.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. zmianę układu strony,
 5. tłumaczenie strony.

Oświadczenie sporządzono dnia : 22.03.2022 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny  własnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Smoliński.mosir_parczew@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833551251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: BIURO+ SZATNIE SPORTOWE – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Jana Pawła II 1   21 – 200 Parczew

Do budynku prowadzi  1  wejście:

Wejście  od  Al. Jana Pawła II 1 w Parczewie.

Do wejścia w pawilonie sportowym prowadzą:  schody oraz podjazd dostawiany do schodów dla wózków, znajdujący się na obiekcie i udostępniany przez pracowników dla osób które chcą  z niego skorzystać

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z pomocy pracowników MOSiR

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Budynek jest parterowy, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd na taras wykonany z kostki brukowej  oraz podjazd dostawiany przy schodach wejściowych do pomieszczeń na   parterze biura MOSiR

Na  parterze w budynku pawilonu sportowego znajdują się 3  toalety. 2 toalety w szatniach gości i gospodarzy oraz jedna w biurze MOSiR. Korzystanie z nich dla osób niepełnosprawnych i na wózkach musi odbywać się przy pomocy innych osób, ponieważ nie są dostosowane do samodzielnego użytku.

Przed bramą wjazdową na obiekt wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek:  Sali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                        Al. Jana Pawła II 1 Do budynku sali sportowej prowadzi  1  wejście:

Wejście  od  Al. Jana Pawła II 1 w Parczewie. Do wejścia prowadzi alejka wzdłuż boiska asfaltowego i kortów tenisowych

Do wejścia głównego do sali sportowej prowadzi jeden stopień:  oraz podjazd dostawiany do stopnia przy wjeździe dla wózków, podjazd znajdujący przy sali sportowej udostępniany jest na żądanie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z pomocy pracowników MOSiR

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

W budynku sali sportowej są 3 oznaczone drogi ewakuacyjne

Budynek jest parterowy. W budynku znajduje się szatnia , 2 sanitariaty, pomieszczenie techniczne, sala do tenisa stołowego pełniąca rolę sali gier oraz pomieszczenie siłowni

Możliwy dojazd do sali sportowej  samochodem drogą utwardzoną żużlem lub wózkiem inwalidzkim alejką dla osób niepełnosprawnych.

Toalety w sali sportowej nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych; brak poręczy

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do góry