Konkurs fotograficzny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w załączeniu przesyła informację o ogłoszonym konkursie fotograficznym pn. ,,Patrz Obiektywem – Ukarz Emocje”. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące w/w konkursu są dostępne na stornie internetowej tutejszego Centrum  www.pcpr.parczew.pl w zakładane ,,Aktualności”  oraz pod numerami tel. 83 355-15-80, kom. 693-423-269.

Informacja ogłoszony konkurs_20201005_0001


Harmonogram dowożenia

Harmonogram obowiązuje od 7 września 2020 roku

Od 01.09.2020 w autobusie wszystkich dojeżdżających uczniów obowiązuje nakaz używania środków ochrony osobistej (maseczki) (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.)

Rano:

Autokar I

 1. Zaniówka – Przewłoka (ZPS) – 7.05
 2. Kodeniec – Lubiczyn – Chmielów – Przewłoka – Parczew (ZPS) – 7.25

Autokar II – opiekun: p. Agnieszka Skowronek

 1. Parczew – Sowin – Parczew (SP3 – SP2) – 7.00 – 7.05
 2. Parczew – Brudno – Koczergi – Parczew (SP2 – SP3) – 7.25 – 7.30

Autokar III

 1. Tyśmienica – Pohulanka – Komarne – Laski – Parczew (SP2+SP3) – 6.45
 2. Jasionka – Wierzbówka – Parczew (SP1+SP3) – 7.25

Po południu:

Autokar I

 1. Parczew – Przewłoka – zaniówka – Przewłoka – Chmielów – Lubiczyn – Kodeniec – Parczew (ZPS) – 14.40 – 14.45

Autokar II – opiekun p. Agnieszka Skowronek

 1. Parczew – Sowin – Parczew (SP3) – 14.30; (SP2) – 14.40
 2. Parczew – Brudno – Koczergi – Parczew

poniedziałek, czwartek i piątek (SP3)- 14.55; (SP2) – 15.05

wtorek, środa (SP3) – 15.10; (SP2) – 15.15-15.20

Autokar III

 1. Parczew – Tyśmienica – Laski – Komarne – Pohulanka – Parczew (SP3) – 15.10; (SP2) – 15.15-15.20
 2. Parczew – Jasionka – Wierzbówka (SP1) – 14.45

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r. odbędzie się wg harmonogramu

 – o godz. 8.30 Msza Święta w Kościele Opatrzności Bożej w Parczewie

Spotkanie z Dyrektorem szkoły

–  o godz. 9.30  dla dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych na sali gimnastycznej (wejście od placu zabaw)

–   o godz. 9.45 dla uczniów i rodziców klas I połączone ze Ślubowaniem
(sala gimnastyczna- wejście od placu zabaw)

Spotkania z Wychowawcami uczniów klas II – VIII

– o godz. 9.30 w salach (wg. tabeli poniżej)

Oddział Liczba  uczniów sala lekcyjna
0a 22 s. 16
0b 22 s. 23
1a 24 s. 24
1b 24 s. 15
2a 25 s. 25
2b 25 s. 10
3a 25 s. 17
3b 25 s. 34
4a 24 s. 28
4b 26 s. 31
5a 14 s.11
5b 16 s. 18
6a 21 s. 37
6b 22 s. 32
6c 18 s. 41
6d 23 s. 42
7a 17 s. 43
7b 24 s. 40
7c 24 s. 30
8a 14 s.36
8b 17 s. 35

Uwaga !!! w dniu 1.09.2020 r. uczniów i rodziców w przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje noszenie maseczek.

Dowożenie  uczniów –  w dniu 01.09 odjazd uczniów odbędzie się o godz. 10.30 (uczniowie w czasie dowozu są zobowiązani do przejazdu w maseczkach)


UWAGA Komunikat do rodziców i uczniów

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

      Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

      W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie sp2.parczew.com (link na końcu materiału) i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na basenie. 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym i szatnią stanowiących przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

10. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

11. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
z materiałów pluszowych lub tkanin.

12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

14. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 8. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głownego w celu opuszczenia szkoły.  Uczniowie dojeżdżający ( korzystający z transportu publicznego) są zobowiązani do nakładania maseczki na nos i usta.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Procedury postępowania w celu ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


Aplikacja ProteGo Safe

Szanowni Państwo,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco.

Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Załączniki:

 1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe – wspólny list MEN i GIS
 2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
 3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

Konkurs fotograficzny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

na najlepszą fotografię przyrodniczą z regionu lubelskiego

„Kierunek lubelskie krajobrazy”

Informacje o konkursie


Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego jest wyjątkowo trudne – podobnie jak drugi semestr, który był dla nas wszystkich wyzwaniem.

Chcielibyśmy jednak móc zobaczyć się z Wami przed W A K A C J A M I, by osobiście życzyć Wam szczęśliwego, pogodnego i bezpiecznego wypoczynku oraz wręczyć świadectwa, na które dzielnie pracowaliście. W tym celu przygotowaliśmy namiastkę zakończenia roku, by – w sposób jak najbardziej bezpieczny – móc wrócić choć na chwilę do szkoły.

Osoby, które nie zdecydują się na osobisty odbiór świadectwa, będą mogły je odebrać w późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO