Wyprawka szkolna 2014

29 sierpnia 2014 |

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu 2014 r. edukację szkolną w klasach II i III oraz  klasie VI szkoły podstawowej.

Dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • – kl. II i III – do kwoty 225 zł
 • – kl. VI szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł

Do wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników należy dołączyć fakturę VAT o zakupie podręczników wystawioną imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) oraz zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

 • – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej (wynagrodzenie netto),
 • – zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np.: zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe itp.,
 • – przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty,
 • – świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
 • – zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych,
 • –  zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących  pracy,
 • – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
 • – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • – oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą),
 • – stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • – z innych źródeł (np.: działalność gospodarcza).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 10 września 2014 r. w sekretariacie placówki.