Rekrutacja

 

                            Ogłoszenie

Informujemy , że od dnia 15.06.2019r do dnia 26.06.2020r. trwają zapisy dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym :

lipiec – Publiczne Przedszkole Nr 2

sierpień – Publiczne Przedszkole Nr 1

Dzieci należy zgłaszać u nauczycieli poszczególnych grup.

Dyżur będzie się odbywać wg wytycznych przeciwepidemicznych GIS.

 

 

O G Ł O S Z E N IE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w  Parczewie informuje, że od  dnia 01.03.2019r.  do  29.03.2019r.  wydawane i po wypełnieniu przyjmowane będą „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola “ na rok szkolny 2019/2020.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

 Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego 

  1. Język angielski już od 3 -latków –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  2. Religia                                         –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  3. Zajęcia umuzykalniające –      zajęcia finansowane przez Gminę Parczew             
  4. Gimnastyka korekcyjna –     zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                
  5. Taniec nowoczesny            –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                       
  6. Zajęcia logopedyczne –    zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                       
  7. Zajęcia terapeutyczne –     zajęcia finansowane przez Gminę Parczew              

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Wnioski zgłoszenia należy pobierać i składać u dyrektora lub intendenta w godzinach 8.00 – 15.30

KRYTERIA PRZYJĘĆ: .( podstawa prawna : ustawa z dnia 14 grudnia 2016r  Prawo Oświatowe ( Dz .U .z 2017 r. poz. 59 )

 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew,  niż liczba wolnych  miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                     

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                         

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)  Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

2 ) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków.,

 

Warunki pobytu dziecka w przedszkolu

1. Przestronne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale zajęć.

2. Duży ogród przedszkolny z nowoczesnym sprzętem do zabaw.

3. Nowocześnie wyposażona kuchnia, oferująca codziennie świeże, ciepłe posiłki przygotowywane na bazie naturalnych produktów i przypraw.

4. W każdym oddziale opiekę sprawują w ciągu dnia dwie nauczycielki i jedna pomoc nauczyciela.