,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”

                                                                           MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

,, MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Znalezione obrazy dla zapytania maly miś w świecie wielkiej literatury obraz

Celem głównym projektu Jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami w całej Polsce i za granicą.
 
Cele szczegółowe:
a)zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom-uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b)tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianychprzez nauczyciela,
c)wprowadzenie dziecka w świat literatury
d)budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e)przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f)kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g)rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h)rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i)kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j)włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k)promocja przedszkola,
l)rozwijanie współpracy między nauczycielami.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.