Dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2 im Janusza Korczaka w Parczewie (adres: ul. Spółdzielcza 5, 21-200 Parczew, telefon kontaktowy:
  83 355 12 42).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Procedury

Załącznik 1

do zarządzenie nr 14/2017

 

Procedura

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

 Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedur

1. Ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze.

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być także Rada Rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 4.10.2017 r.

Opis procedury

 Zgoda rodziców na objęcie dziecka kontrolą (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców

.

 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w przedszkolu oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu)-notatka w zeszycie współpracy z rodzicami.

 2. Nauczyciel lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Dyrektor informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

 4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 5. Osoba upoważniona przez dyrektora po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

 6. Termin planowanych kontroli jest wywieszany na tablicy informacyjnej przedszkola w informacjach dla rodziców.

 7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, osoba upoważniona przez dyrektora zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

Załącznik 2

do zarządzenie nr 6 /2014

 

Procedura

Postępowanie w przypadku stwierdzenia owsicy w przedszkolu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się owsicy w placówce.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w przedszkolu.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czy u dziecka nie występuje świąd w okolicach odbytu , który występuje intensywniew nocy ( może być , min. przyczyną bezsenności).

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się owsicy w placówce.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia owsicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

Sposób prezentacji procedur

1. Ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3 Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 06.05.2015 r.

 

 

 

 

Opis procedury

 

 1. Po uzyskaniu od rodzica zgłoszenie przypadku zachorowania dziecka na owsicę dyrektor egzekwuje od rodzica zaświadczenia o zakończeniu leczenia dziecka.

 2. Dyrektor powiadamia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o przypadku zachorowania dziecka na owsicę z zaleceniem codziennej kontroli na wypadek pojawienia się charakterystycznego dla owsicy świądy odbytu , zwłaszcza w nocy, który może być przyczyną min. bezsenności, braku apetytu oraz drażliwości ( zakażenia mogą przebiegać również bezobjawowo).

 3. Dyrektor zarządza i egzekwuje od personelu obsługowego jeszcze częstsze, niż obowiązkowo , dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.

 

 1. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych pogadanek i prelekcji na temat higieny rąk .

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zgłoszeniem przez rodziców wystąpienia u jednego dziecka wszawicy, proszę o dokładną kontrolę czystości głowy Państwa dzieci w najbliższe dni wolne od zajęć przedszkolnych ( 13.02.2016r. – 14.02.2016 r.).

Planowana kontrola profilaktyczna odbędzie się w przedszkolu 15.02.2016 r.

Podstawa prawna: Procedura Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zgłoszeniem przez rodziców wystąpienia u jednego dziecka wszawicy, proszę o dokładną kontrolę czystości głowy Państwa dzieci w najbliższe dni wolne od zajęć przedszkolnych ( 13.02.2016r. – 14.02.2016 r.).

Planowana kontrola profilaktyczna odbędzie się w przedszkolu 15.02.2016 r.

Podstawa prawna: Procedura Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zgłoszeniem przez rodziców wystąpienia u jednego dziecka wszawicy, proszę o dokładną kontrolę czystości głowy Państwa dzieci w najbliższe dni wolne od zajęć przedszkolnych ( 13.02.2016r. – 14.02.2016 r.).

Planowana kontrola profilaktyczna odbędzie się w przedszkolu 15.02.2016 r.

Podstawa prawna: Procedura Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.