OGŁOSZENIE

28 lutego 2018 |

O G Ł O S Z E N IE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Krasnalem” w Parczewie informuje,

że od dnia 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są

„Wnioski zgłoszeń dzieci do przedszkola“ na rok szkolny 2018/2019.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

Praca wychowawczo – dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

  1. Język angielski już od 3 – latków – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  2. Religia – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  3. Zajęcia umuzykalniające – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  4. Gimnastyka korekcyjna – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  5. Taniec nowoczesny – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  6. Zajęcia logopedyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  7. Zajęcia terapeutyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Wnioski zgłoszenia należy pobierać i składać u dyrektora lub intendenta

w godzinach 8.00 – 15.30

Zapraszamy na stronę Internetową: www.przedszkole -1.parczew.com

KRYTERIA PRZYJĘĆ: .( podstawa prawna : ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe ( Dz .U .z 2017 r. poz. 59 )

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                      

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                        

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

2) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków.