PROJEKT EDUKACYJNY „Z EKOLOGIĄ NA TY”

30 czerwca 2022 |

Zatruwanie środowiska to problem współczesnego świata. Powinien on zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie. Błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń. Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Mając na uwadze ochronę środowiska, dzieci 4-letnie, z oddziału III wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty”. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele projektu:

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

Treści programowe edukacji ekologicznej zawarte w programie zostały podzielone na pięć modułów:

I Moduł- Jestem EKO

II Moduł- Przyroda wokół nas

III Moduł – Rady na odpady

IV Moduł – Eko zdrowie

V Moduł – Eko inspiracje

W każdym module  znajdowała się lista eko-zadań do wykonania ,formy i metody realizacji zostały dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Wpisane zostały one w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

„Kodeks ekologa” – dzieci stworzyły wspólnie regulamin młodego ekologa; odbyła się wycieczka na Ścieżkę przyrodniczą „Bobrówka”, dzieci mogły podziwiać piękno akwenu wodnego otoczonego wspaniałą roślinnością. Na miejscu spotkały się z leśniczym , który przybliżył dzieciom znaczenie lasu w przyrodzie, zapoznał z nazwami otaczającej roślinności i zwierzyny zamieszkującej ten piękny rezerwat przyrody, dzieci wykonały pracę techniczną: „Las w słoiku” , z materiałów zgromadzonych podczas wycieczki, odbyła się również wycieczka na łąkę, oraz do sklepu ogrodniczego. Ponadto dzieci wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”,  stworzyły swój własny „Ogródek” w sali, współorganizowały przedstawienie z okazji „Dnia Ziemi”, uczyły się segregować odpady, poprzez zabawy z kontenerami, poznały pojęcia „odpady” „surowce wtórne”, „segregacja”, „recykling”; tworzyły prace plastyczne z materiałów naturalnych, wspólnie stworzyły „Eko-zabawkę” z tworzyw recyklingowych, obserwowały zasady ruchu drogowego podczas wycieczki na skrzyżowanie, uczestniczyły w zajęciach „Eko-zdrowie” podczas których utrwalały zasady zdrowego odżywiania,  a także oglądały film na ekranie kinowym z wątkiem przyrodniczym: „Jeżyk i przyjaciele”.

Efekty uzyskane na skutek wdrożenia projektu:

Dziecko:

 • zna różne formy ochrony środowiska naturalnego,
 • dostrzega walory środowiska przyrodniczego,
 • wie, kto działa na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • zna podstawowe oznakowania ekologiczne towarów,
 • rozróżnia przeznaczenie kolorowych pojemników na odpady,
 • zna zwierzęta i rośliny żyjące w środowisku leśnym i łąkowym.
 • potrafi segregować odpady,
 • oszczędza wodę i energię elektryczną,
 • dokarmia ptaki w okresie zimy,

Udział w tym projekcie to  uświadamianie dzieciom, jak wiele w zakresie ochrony środowiska zależy od nas samych a także realizacja wielu wyzwań ekologicznych.

Po zakończonym okresie stwierdzam, iż projekt edukacyjne „Z ekologią na TY” został w pełni zrealizowany zgodnie z założonymi celami i zawartymi treściami. Realizacja programu i zastosowanie czynników aktywizujących tkj: bezpośredni kontakt z przyrodą, ciekawe zajęcia, eksperymenty, zabawy z materiałem przyrodniczym uaktywniły w dzieciach odpowiednie postawy proekologiczne oraz obudziły uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Za aktywny udział w projekcie, nasze przedszkole otrzymało: Certyfikat udziału w ogólnopolski projekcie edukacyjnym „Z ekologią na TY”.

W GALERII PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA DZIECI Z ODDZ. III BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE